ProjectNyhetsvärderaren

Competence Areas at RISE ICT
Nyhetsvärderaren

In the current media landscape information about recent events is often spread through social media and other webpages on the internet. At the same time different actors use these platforms to spread their own agendas through fake news. The digital tool Nyhetsvärderaren supports young people’s critical thinking and evaluation of their own digital news feed. Nyhetsvärderaren is the theme of Forskarfredags Massexperiment 2017 where thousands of students and their teachers will use the tool to evaluate, categorize and store news from their own digital feeds. The project is partly financed by Vinnova.

Det digitala verktyget Nyhetsvärderaren stödjer genom Forskarfredags Massexperiment 2017 ungas källkritik i egna digitala nyhetsflöden. En rapport över reslutatet av de inmatade nyheterna finns på https://v-a.se/2018/04/varapport2018_2/

I dagens medielandskap sprids information om aktuella händelser ofta genom sociala medier och andra internetsajter. Samtidigt använder olika aktörer dessa plattformar för att sprida sina egna agendor via fejkade nyheter. I denna miljö av snabba informationsflöden finns ett behov av nya verktyg och ett uppdaterat källkritiskt tänkande.

I projektet Nyhetsvärderaren kommer forskare, lärare och elever att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden
  • utveckla och testa ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

I det digitala verktyget samlar eleverna in, kategoriserar och granskar nyheter från sina egna digitala flöden på ett vetenskapligt sätt. Det är även en databas där ungas nyheter samlas, värderas och kategoriseras.

Nyhetsvärderaren utvecklas i dialog mellan forskare, formgivare, lärare och elever i pilotstudier under våren 2017. Verktyget valideras därefter när tusentals högstadie- och gymnasieelever och deras lärare använder verktyget för att granska, kategorisera och lagra nyheter som en del i Forskarfredags årliga massexperiment som Vetenskap och Allmänhet koordinerar. Projektet delfinansieras av Vinnova. 

ForskarFredags massexperiment 2017, Nyhetsvärderaren genomförs under vecka 35 eller vecka 39 (varje lärare väljer själv vad som passar schemat bäst). Genom att delta utvecklar de unga sin förmåga att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som forskningen får nya kunskaper om vilka typer av nyheter som unga tar del av i olika kanaler. Insamlade data analyseras även för att validera funktionalitet för att i nästa steg vidareutveckla design inför implementering och nationell/internationell lansering

RISE Interactive ansvarar för designen och den tekniska implementeringen av verktyget. Innehållet utgår från vetenskapliga principer om källkritiskt tänkande och definieras av Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik vid Uppsala universitet, som har specialiserat sig på källkritik i digitala medier. Nygren ansvarar även för metod och analys i pilotstudier och massexperiment. En rapport om resultaten kommer att publiceras i början av 2018.

External homepage: 
http://www.nyhetsvarderaren.se/