Image showing a machine creating a DIY kit

ProjectDigiDIY – Digitalisering, Do-It-Yourself

DigiDIY – Digitalisering, Do-It-Yourself

Sammanfattning

I den pågående teknikutvecklingen ges ständigt nya möjligheter inom interaktionen mellan människa och information. Syftet med detta projekt är att visa på möjligheter med ny teknik. Vi kommer att visa på hur organisationer kan arbeta för att dra nytta av denna nya teknik på bästa sätt och att det kan vara enkelt att komma igång med sin digitalisering. För att välja rätt väg framåt i sin digitaliseringsresa är det viktigt att förstå hur och när olika typer av tekniker kan och bör användas, och var de skapar mest användarnytta. Inom projektet har vi valt att fokusera på specifika områden i denna interaktion där vi ser stora möjligheter för industrin att göra snabba framsteg på kort tid, genom att anamma och utvecklas inom dessa områden. I projektet kommer vi i medskapande seminarier presentera inspirerande och intressanta exempel på hur ny teknik kan förenkla, förbättra och effektivisera organisationers verksamhet och samtidigt göra den säkrare. Som en inspiration kommer deltagarna i seminarierna att få ett DigiDIY-kit som kan hjälpa dem att komma igång med digitalisering. Detta kit kommer även att finnas tillgängligt för andra intresserade att ladda ner.

Projektets syfte och resultatmål

Det finns idag stora möjligheter att förbättra utbildning, informationsspridning och kommunikation genom den teknik som kommit fram inom spel-, internet- och telekommunikationsteknik. Utmaningen är att förstå hur denna teknik kan användas inom industri och andra verksamheter. I detta projekt kommer vi att presentera inspirerande och intressanta exempel på hur ny teknik kan förenkla, förbättra och göra verksamheten säkrare. Spridningen av kunskapen kommer att ske genom medskapande seminarier, både som öppna event och som företagsinterna. Syftet med projektet är dels att visa på möjligheter med ny teknik och dels att visa på hur organisationer kan arbeta för att dra nytta av denna nya teknik på bästa sätt. Projektet ska efter genomförande ha träffat minst 50 organisationer i målgruppen och genom inspiration, kunskap och goda exempel ha påverkat möjligheten till digitalisering genom förbättrad kommunikation och användning av teknik för visualisering, AR, VR, UX och UI.

För att projektet ska få så stort genomslag som möjligt kommer vi att involvera olika nivåer i deltagande organisationer. Införande av ny teknik påverkar inte bara en enda roll utan alla i verksamheten, och genom ett brett deltagande ökar möjligheterna till påverkan vilket bidrar till en framtida bra arbetsmiljö. Genom ett diversifierat deltagande kommer man kunna se till att lösningar tar hänsyn till att passa i sin kontext och beskriva realistiska användarscenarion som speglar olika rollers behov, attityder, drivkrafter och arbetssätt. Vi gör det då möjligt för företagen att få en helhetsbild för att kunna hitta rätt möjligheter för en bra digitalisering. Målet med projektet är således att sprida kunskap, inspiration och konkreta verktyg för hur dessa utmaningar kan adresseras på bästa sätt.

Partners

RISE SICS Västerås

RISE Interactive Piteå

byBrick Interface