ProjectÄr jag normal?

Competence Areas at RISE ICT
Är jag normal?

En av de vanligaste frågorna som kvinnor ställer till barnmorskor och gynekologer är om de är normala i underlivet; kvinnans kön varierar mycket i utseende, vilket både kvinnor och män har dålig kännedom om.

Detta projekt avslutades augusti 2018.

English summary below. 

Visualisering av människokroppen är inte jämställd i dagsläget. Exempelvis har studier på utbildningsmaterial i medicinsk utbildning visat på en icke jämställd fördelning i hur kvinnor och män representeras och placeras i skadade eller starka avbildningar. Inom anatomiska utbildningsappar med interaktiv 3D har vi funnit fler exempel där mannen utgör det normerande underlaget för att visa människokroppen. I vissa fall finns inte en kvinnlig modell tillgänglig.

I de fall då en kvinnlig 3D-modell finns i utbildningsappar, är utseendet på de yttre delarna av kvinnans kön inte med, utan istället går visualiseringen direkt in på muskler etc. Detta faktum är problematiskt i fallet med sexualundervisning och bemötande inom vården, vilket fyller en viktigt roll i att främja kvinnors rätt till sin egen kropp och att tackla missuppfattningar om kvinnokroppen i stort i samhället.

RISE Interactive tillsammans med Sibship (Louise Berg) och Petra Blom Andersson.

Genom finansiering från Visual Sweden och RISE har parterna Sibship AB, RISE Interactive och Petra Blom Andersson Norrköpings kommun utvecklat en prototyp för en öppen webbplattform av dynamiska 3D-modeller. Prototypen visualiserar det kvinnliga underlivets yttre delar med fokus på variation gällande färg, form/storlek och behåring. Prototypen innehåller kvalitetssäkrat bildmaterial som kan komplettera samtal/vårdsituationer där projektets målgrupp, unga kvinnor 15-25 år, möter medicinskt professionella på ungdomsmottagningar. Prototypen har testats och utvecklats i nära samarbete med behovsägare (medicinskt professionella) och målgrupp genom enkäter, intervjuer, studiebesök, användartester och workshops.

This project ended in August 2018.

Today, visualization of the human body is not equal. For example, studies on educational materials in medical education have shown a non-equal distribution in how women and men are represented and placed in damaged or strong images. In anatomical educational apps with interactive 3D we have found more examples where the white man is the normative basis for describing the human body. In some cases, a female model is not available. In cases where a female 3D model is found in educational apps, the appearance of the outer parts of the woman’s genitalia is not included, but instead the visualization goes directly into muscles etc. This fact is problematic in the case of sexual education and care treatment, which fills an important role in promoting women’s health, entitlement to their own bodies, and tackling misconceptions about the female body in general in society.

From a norm critical perspective, the project team has developed a new visualization solution; a proof-of-concept for an open web platform with dynamic 3D models of the female genitalia. Focusing on the outer parts and variations in size, shape and appearance the 3D-modeling is based on inputs from medical professionals. Both medical professionals and young women age 15-25 has tested and evaluated the solution through surveys, interviews, study visits, user tests and workshops.

For more information in English, please contact Arianit Kurti.

In media