ProjectYRKE

Competence Areas at RISE ICT
YRKE

Tillsammans med Arbetets Museum vill vi ge elever i årskur 5-6 möjligheten att interaktivt och digitalt utforska framtidens yrken. Genom gestbaserad interaktion kan eleverna lära sig mer om vad ett yrke är och de får möta innehåll som förhoppningsvis främjar vägvalen inför deras yrkesframtid.

English summary further down.

Projektet ska mynna ut i en installation på Arbetets Museum som främjar deltagande och tillgänglighet. Installation är tänkt att motverka könsstereotypiska yrkesroller och den ska främja ett mångfaldsperspektiv. Genom detta projekt hoppas vi kunna öka kunskapen om de 20 - 30 framtidsyrken som presenteras, och väcka ett intresse hos eleverna. Vi vill även utmana de normer som finns kring yrken och sättet vi beskriver yrken visuellt, digitalt och interaktivt.

Att bredda definitionen av yrken och öka kunskapen kring olika framtidsyrken kan minska fördomar och öka jämställdheten inom dem. Många yrkesverksamma upplever det som utmanande att presentera mångfald inom yrken, vilket ett visuellt och interaktivt verktyg kan hjälpa till att tackla. Installationen vill vi ska utveckla publika miljöers roll och innehåll i samhällsviktiga frågeställningar, och att den ökar elevernas insyn i dessa frågor.

Hur kan vi gestalta med interaktiv och visuell teknik? I workshops och praktiskt designarbete söker vi svaren tillsammans med användarna. 

Genom en deltagande designprocess stärks konceptet och vi kan anpassa hur innehållet presenteras utifrån målgruppens villkor. Projektet ämnar engagera 150 deltagare: både elever, lärare och studie- och yrkesvägledare från Norrköpings kommun.

We, together with Arbetets Museum, will give students in fifth grade the opportunity to explore future professions through gesture based interaction in a new exhibition. In this way the students will get the chance to learn more about what a profession is, and hopefully we will inspire them to explore new professions. With this exhibition we also want to discourage stereotype professions, and promote a more diverse perspective. For more information in English please contact us.