ProjectProcesskartläggning av individens väg från nyanländ till etablerad

Processkartläggning av individens väg från nyanländ till etablerad

När kommunledningskontoret i Uppsala kommun fick i uppdrag att genomföra en processkartläggning av nyanlända flyktingars väg mottagande till etablerad, tog de kontakt med designforskare på Interactive Institute för ett samarbete som kom att kretsa kring att se kommunens arbete ur ett tjänstedesign-perspektiv. 

I och med 2015 års ökning i antal flyktingar och asylsökande till Sverige, såg även Uppsala kommun sina traditionella tillvägagångssätt att hantera nyanlända som kraftigt utmanade. Med ett fokus på den enskilde individens konkreta upplevelser samarbetade Interactive Institute med Uppsala kommun för att göra processkartläggning av hur den enskilde individen med hjälp av kommunens tjänster lotsas till en etablerad tillvaro med boende, utbilding, arbete barnomsorg och hälso- och sjukvård.

Syftet med processkartläggningen är att skapa en helhetsbild med individerna i fokus, och att tillsammans i kommunen hitta flaskhalsar i processen samt att börja föreslå innovativa åtgärder. Målet är att få en effektivare och snabbare etablering för flyktingarna.

Som en del av den större målbilden fick Interactive Institute Swedish ICT uppdraget att stötta arbetet genom att förbereda och handleda en kreativ design-workshop med deltagare från samtliga förvaltningar. 

 

Intervjuer med nyanlända 

En viktig del i arbetet bestod i att möta flera av av de människor som av olika anledningar kommit till Uppsala som flyktingar. I nära samarbete med komunledningskontoret kunde vi involvera människor med olika bakgrund, barn och vuxna, familjer och ensamkommande barn från bland annat Syrien, Afghanistan, Irak och Palestina. I dessa möten använde sig teamet från Interactive Institute av visuella intervjutekniker som Journey Mapping för att kartlägga händelseförlopp och interaktioner i deras upplevelser, samt One-shot video för att skapa informations-rik dokumentation. 

 

Kartläggning och designworkshop med kommunens 7 förvaltningar

Med de nyanländas berättelser representerade i rummet, möttes 15 respresentanter från kommunens förvaltningar och ledning för att med hjälp av dessa, sin egen erfarenhet samt med gemensamma krafter kartlägga nuläget i de nyanländas situation och de flaskhalsar som behöver åtgärdas för en snabbare etablering. 

Workshopen resulterade i kartläggning av respektiva förvaltnings proesser, identifierade behov samt skisser på framtida scenarier och lösningar med individerna i centrum.