ProjectInternet of Things inom vård och omsorg (IVo)

Competence Areas at RISE ICT
Internet of Things inom vård och omsorg (IVo)

Sweden's population is changing to contain a bigger part of children and elderly, creating challenges in our elderly care. In the project 'Internet of Things in Care', RISE Interactive and RISE Acreo are together with our partners in the strategic innovation programme IoT Sweden developing and testing how IoT-units in senior's homes connected to an open service platform can contribute to a more sustainable, safe and independent living for our elderly.

Sveriges befolkning förändras till att till större del bestå av barn och äldre, med en allt mindre del i arbetsför ålder, något som bidrar till  det växande vård- och omsorgsbehovet i våra kommuner. På Sveriges glesbygd bidrar också långa avstånd till fler utmaningar kring vård och omsorg för äldre. För att vi ska kunna upprätthålla samma kvalitet och trygghet för äldre krävs det nya innovationer och lösningar inom hemtjänsten.

Projektet Internet of Things inom Vård och omsorg (IVo) syftar till att undersöka och testa nya lösningar genom att använda IoT-enheter kopplade till en öppen tjänsteplattform i äldres hem och på så sätt genom upptäcka händelser som kan kräva tillsyn. Vid avvikande händelser kan t.ex. ett meddelande skickas till en anhörig eller personal inom omsorgen. Genom detta kan resurser inom omsorgen användas på ett mer effektivt sätt, att tillsynen blir behovsstyrd och inte schemalagd. Tjänsten skapar också en ökad trygghetskänsla för de äldre och deras anhöriga och ger personer möjlighet att bo hemma längre och ha ökad självständighet. Projektet syftar också till att skapa öppna tjänsteplattformar för äldreförvaltning och bostadsbolag på en nationell nivå.

Projektet genomförs som en del av Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden där RISE Interactive tillsammans med RISE Acreo samverkar med bland annat Skellefteå Kommun, Uppsala Kommun och Kiruna kommun. Andra partners och deltagare  i projektet är Luleå Tekniska Universitet, Uppsala Universitet, Umeå Universitet, BI Nordic,  Alleato, Ductus Consulting,  Metry,  Mevia,  Skebo och Skellefteå Kraft.

Projektet är en fortsättning på en förstudie som gjordes i Skellefteå kommun under 2017 där en fallstudie inom äldreomsorgen undersökte hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas. I det ingick hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop samt hur data kan delas mellan olika system.

Under 2018-2020  ska det i fortsättningsprojektet installeras IoT-enheter i fler bostäder för att bidra till test och utveckling av öppna tjänsteplattformar för äldreförvaltning och bostadsbolag för att finna nya möjligheter inom hur IoT kan användas för att förenkla vardagen och skapa en större trygghet.

IoT-enhetens sensorer skickar data till teknikplattformen som bearbetar data från flera olika IoT-enheter till information om aktiviteter. Vid en avvikelse från sitt vanliga mönster meddelas anhöriga och/eller kommunal vård och omsorg, i en målsättning att skapa ett tryggare boende och öka möjligheten att erbjuda vård och omsorg med högre kvalitet och effektivitet.

Resultaten kommer att spridas till andra kommuner.