DIY Ideathon

The project DIY Ideathon aims to support newcomers to a positive, collaborative and including introduction in the Swedish society by creating a toolbox for cultural exchange, idea creation and social innovation. The Vinnova-funded project is carried out by RISE Interactive Stockholm and Another Tomorrow and prototypes of the DIY Ideathon toolbox is developed in cooperation with the target group newcomers and asylum seekers.

 

DIY Ideathon - en verktygslåda för idéutveckling och social innovation
DIY Ideathon är ett projekt som syftar till att skapa en verktygslåda för kulturellt utbyte, idégenerering och social innovation. Det övergripande målet med projektet handlar om att bidra till en positiv, delaktig och inkluderande introduktion till det svenska samhället genom att stötta nyanlända att skapa sina egna sociala och professionella initiativ.

Projektet DIY Ideathon tar sin början i en reaktion på det limbo – den långa väntan – som många nyanlända upplever att de hamnar i när de kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd. Väntan på beslut, tagna av andra. Väntan på besked om sin framtid; boende, jobb, utbildning, sammanhang. Trots omfattande insatser av Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommuner m.fl, hamnar många nyanlända i en utdragen process där de själva har mycket liten möjlighet att påverka sin situation, vilket negativt påverkar deras mentala och fysiska hälsa och även samhället i stort.

Meningsfull sysselsättning och individualiserade insatser för att förbättra jobbmöjligheter och självständighet för nyanlända kan minska post-migratorisk stress (inbegripande bland annat svåra ekonomiska bekymmer, frustra­tion kopplat till begränsade möjligheter att försörja sig själv, saknad av nära anhöriga och att inte känna sig respekterad på grund av sin nationella bakgrund).

Under förstudien stod det klart att det sociala utbytet av kulturer, traditioner, intressen och kunskap var av stort värde för en medräknande introduktion till samhället. Genom tillgång till nätverk, stöd, uppmuntran och handledning vill vi stötta människor att gå från passiv medborgare till aktiv samhällsentreprenör.

 

Projektets upplägg
Projektet DIY Ideathon pågår mellan april och december 2017 och genomförs med finansiering av Vinnova i ett nära samarbete mellan RISE Interactive Stockholm och Another Tomorrow.

Another Tomorrow är en design och utvecklingsbyrå som gör det möjligt för företag och organisationer att identifiera, utveckla och testa nya idéer, snabbt! Genom att inspirera, experimentera med och utveckla nya tekniska möjligheter forma framtiden genom kreativt arbete för att lösa problem och visa på möjligheter.

Genom möten och workshops med målgruppen nyanlända kommer utvecklingen av DIY Ideathon-verktyget ske i en medskapande, iterativ test- och utvecklingsprocess. Efter produktion av ett mindre antal verktygslådor kommer dessa att utvärderas med målgruppen och en plan för vidareutveckling planeras.

 

Resultat
Projektets första resultat är prototypen SHARE, en hemsida för kulturellt utbyte och kunskapsdelning, som fungerar som en plattform där deltagarna (människor i Sverige, nyanlända, flyktingar, invånare et cetera) kan dela och utbyta perspektiv, historier, kunskap och utmaningar i form av videoklipp. Plattformen ger följande möjligheter för deltagarna:

  • Utbyta kulturella erfarenheter
  • Uppmuntra nyfikenhet och förståelse mellan kulturer och samhällen både nära och långt borta
  • Ifrågasätta förutfattade meningar
  • Skapa en säker plats för personliga uttryck och social interaktion
  • Introducera design- och innovationsprocessens kraft till människor
  • Göra världen till en bättre plats