CAMEL

CAMEL: Klimatanpassning genom planerad reträtt.

Projektet kommer att ge kunskap om varför planerad reträtt har blivit en ickefråga, hur befintliga hinder kan övervinnas och hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi för klimatanpassning. Projektet kommer visa hur hinder och möjligheter med planerad reträtt kan tydliggöras med hjälp av innovativ och interaktiv visualisering, vilket kan fungera som ett underlag för beslutsfattare för att ta beslut om långsiktig hållbar markanvändning.

English summary below. 

Genom stigande havsnivåer och ökade flöden förväntas klimatförändringen få allvarliga konsekvenser för byggnader, anläggningar, natur- och kulturmiljöer i strandnära lägen. Klimatanpassning genom planerad reträtt innebär att ett långsiktigt utrymme för vatten skapas genom omlokalisering av exempelvis byggnader och anläggningar. Planerad reträtt är idag ofta en ickefråga och nämns sällan i nationella klimatanpassningsplaner, och uppfattningen om vad planerad reträtt är varierar. Det finns begränsad forskning om potentialen med planerad reträtt i urbana miljöer, och det saknas ofta kunskap för att beslut ska vågas tas.

CAMEL är ett samarbete mellan RISE, Statens geotekniska institut (SGI), Linköpings universitet (LiU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

 

CAMEL: Climate adaption by managed realignment.

Due to rising sea levels and increased flows, climate change is expected to have serious consequences for buildings, facilities, and natural and cultural environment in coastal areas. Climate change adaption through managed realignment means creating a long-term space for water through relocation of, for example, buildings and facilities.

Managed realignment Is today often seen as a non-issue, and is rarely mentioned in national climate change adoption plans. Even the perception of what managed realignment is varies.

There is limited research on managed realignment and its potentials in urban environments, and there is a lack of knowledge for decisions to be taken.

This project will provide knowledge of why managed realignment has become a non-issue, how existing obstacles can be overcome and hos managed realignment can be a possible strategy for climate change adaption. The project will also show how obstacles and opportunities with managed realignment can be clarified through innovative and interactive visualisations, which can be helpful for decision makers in the work of long-term sustainable land use.

This is a collaboration between RISE, The Swedish Geotechnical Institute (SGI), Linköping University (LiU) and Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI).