Tidningen Automation: Bättre kommunikation tema på ITF Automationsdagar

14 January, 2013 - 12:51

Bättre kommunikation tema på ITF Automationsdagar - Kommunikation mellan människor och maskiner liksom mellan utrustningar viktiga teman

Bättre kommunikation sätts i fokus vid ITF Automationsdagar 2013 den 6 och 7 februari. Programmet betonar kommunikationen mellan människa och maskin liksom mellan olika utrustningar i automatiserade miljöer. Vad är det egentligen för mening med bra sensorer och system om de inte kan prata med varandra? Hur stor poäng är det med larm om de inte upp fattas tillräcklig snabbt eller om operatörernas miljö inte håller dem alerta nog?

Det här är frågor som ställs, diskuteras och besvaras vid ITF Automationsdagar 2013. Även den visionära del som av tradition avslutar konferensen har fokus på hjälp operatören kan få med att få grepp om läget och bedöma vilka åtgärder som krävs.
För att styrningen ska bli rätt ända från början finns även ett avsnitt om hur man kartlägger fällor och fel i mät- och reglerkretsar.

Den inledande delen av konferensen har även den en visionär prägel. Där talar man om framtidens produktion, med produkter som textilmassa från skogsindustrin och gröna pellets från gruvorna. Var finns den teknik och de människor som ska få dessa processer att fungera säkert och effektivt? Är de redan på väg genom utbildning och FOU-system eller behöver vi tänka om för att klara produktionen av framtidens produkter?
Framtidens företag kommer även till tals i det traditionella projektavsnittet, där bland annat nytänkande energi- och gruvföretag beskriver hur man driver projekt som tänjer på gränserna.

Tydligare larm har varit en aktuell och angelägen fråga i många år, och förbättringar har också skett. Nu kan ett mer radikalt nytänkande vara på väg, med larmsignaler som är mer associativa och därmed kan ge bättre information till operatörerna. Vid massa- och pappersfabriken Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå har ett försök med sådana larmljud pågått under 2012 i ett samarbete med Interactive Institute i Piteå, och reaktionerna har varit mycket positiva.
– Vi har fått väldigt positiva resultat, säger Katarina Delsing vid Interactive Institute.
– Vi har undersökt hur operatörerna uppfattar larmen före och efter att vi utvecklat nya larmljud, och förståelsen av varifrån larmet kommer har ökat väsentligt. Man upp lever även att arbetsmiljön blivit mindre stressande.

Tidigare har operatörerna i värsta fall kunnat missa ett larm därför att tidigare skift dragit ner volymen på det störande larmljudet för mycket. Med associativa larmsignaler kan operatörerna reagera snabbare och ofta förstå varifrån larmet kommer utan att titta på skärmarna.
Katarina Delsing och hennes kollega vid Interactive Institute Anna Sirkka har under året utvecklat larmljud som både varierar beroende på prioritet och på varifrån larmet kommer. Vid ITF Automationsdagar planerar de båda forskarna att spela upp ljudliga exempel.
– Vi har försökt skapa ljud som ger associationer till de olika processavsnitten. Ett larm från kokeriet kan till exempel påminna på ett stiliserat sätt om något som kokar.
Projektet vid Smurfit Kappa Kraftliner kallas Ljudit och är finansierat av EU:s strukturfond.

Utställningen är som alltid en viktig del av ITF Automationsdagar, och omfattar liksom tidigare år cirka 40 utställare. Fokus ligger på personlig kontakt och som vanligt finns ordentligt med tid avsatt i programmet för besök hos utställarna. Ett viktigt inslag för att skapa kontakter är förstås också den sedvanliga middagen - på hemlig plats.

Nils Lindstrand
Tidningen Automation #11, 12 december 2012