Nytt forskningsprojekt ska ge minskade energikostnader

28 April, 2014 - 11:01

Idag står många bostadsområden inför stora renoveringar och upprustningar som ofta innebär höjda hyror. Hur kan hyresgästerna involveras i att skapa ett hållbart boende och minska energikostnaderna i områden med kommande fastighetsrenoveringar?

SURE! Nordic Built for Sustainable Retrofitting är ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt som ska optimera energianvändningen i flerfamiljsbostäder som står inför kommande renoveringar. Projektet ingår i Nordiska Ministerrådets satsning på utveckling av hållbara byggkoncept – Nordic Built. I Sverige leds projektet av Interactive Institute Swedish ICT som ansvarar för forskning samt utveckling och design av visualiseringslösningen i projektet. Acreo Swedish ICT ansvarar för den underläggande kommunikationsinfrastruktur som knyter ihop fastighetsdata med visualiseringen.

”Fastighetsrenoveringar såsom förbättring av byggnadens klimatskal eller en optimering av värmecentralen kan bara generera en viss energibesparing. Sedan tar vanor och beteenden hos de boende vid och här finns ytterligare möjligheter till energieffektivisering", säger Therese Balksjö, projektledare på Interactive Institute Swedish ICT.

Hyresgästernas beteendeförändringar är en central del av projektet, och de boende kan medverka till en bestående minskning av energikostnaden. Målet är att minska behovet av köpt energi med 30 procent utöver vad energieffektiviseringen från strukturella förändringar som renoveringsprocessen ger.

"Lösningen är att skapa ett medium för att nå ut till de boende och påverka deras sätt att använda energin genom ökad information, återkoppling, engagemang och förhoppningsvis också en känsla av samhörighet och socialt ansvar. Genom att ta ett helhetsgrepp på både byggnads- och brukarnivå kan vi nå vårt mål och skapa ett mer hållbart boende i dessa områden”, säger Therese Balksjö.

Det treåriga projektet startar under våren 2014 och involverar kompetenser inom energi, IKT, design och beteende från Sverige, Finland och Danmark. Projektpartners är Interactive Institute Swedish ICT (huvudprojektledare i Sverige), Acreo Swedish ICT, Ecofective, VIA University College (PM), Insero Business Services A/S, Insero Energy A/S, IC-Meter, och BaseN. I Sverige finansieras projektet av Statens Energimyndighet och Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Läs mer om projektet här.