Carl Heath – medverkar i statlig digitaliseringsrapport

14 October, 2016 - 15:53

Idag släppte den statliga Digitaliseringskommissionen en ny temarapport kring människors jämlika möjligheter till livslångt lärande via digitalisering.  Swedish ICT:s affärsområdeschef ICT Learning och Interactive Institutes seniorforskare Carl Heath, har deltagit som expert och bidragit med ett scenario och policyrekommendationer.

Carl Heath har medverkat som expert i kommissionen och har skrivit fram ett scenario som bland annat utgörs av en skönlitterär beskrivning av framtiden kring digitalt lärande. Fokus har varit på innovation och utveckling i stort kring digitalisering av utbildningssystem och undervisning, samt sätt att utveckla digitala metoder, verktyg och miljöer för skolor att testa.

Stat, kommun, näringsliv och civilsamhälle behöver besluta och vidta åtgärder i sina verksamheter och ledningar för dra nytta av digitaliseringens möjligheter samtidigt som de beaktar problematiska aspekter av digitaliseringen. Scenariot kan utgöra underlag för dessa processer när det gäller utbildningslandskapets fortsatta digitalisering”, berättar Carl Heath.

De policyförslag som Carl i utredningen lämnat rör fjorton områden. Några lyfts fram här:

1. Det krävs fortsatta satsningar på forskning kring lärande och IT
2. Design- och innovation kring livslångt lärande behöver drivas vidare
3. Kraftsamling för att utveckla testbäddar dvs testmiljöer för skolans digitalisering

Se i detalj Carl Heaths scenario och policyförslag på sidan 231-245 i rapporten "Det sociala kontraktet i en digital tid". Ta del av denna rapport i sin helhet från Digitaliseringskommissionen här.

Fler forskare och affärs- och innovationschefer från Swedish ICT som ingår i RISE har bidragit i denna rappport. Se nyhet från Swedish ICT här.

Foto: Natalie Greppi

Kontakt:
Carl Heath, seniorforskare Interactive Institute och affärsområdesansvarig för ICT Learning,  Swedish ICT, + 70 2402037, carl.heath [at] tii.se