Breaking Barriers worskhop

ProjectBreaking Barriers

Competence Areas at RISE ICT
Breaking Barriers

Breaking Barriers is a research project that through participatory design processes explores young people’s abilities to influence in digital and physical spaces. The project is run by RISE Interactive Stockholm in collaboration with RATS Theatre, Foajé X on behalf of Samsung and aims to understand how technology can support young people to become a bigger part of the development of society. 

Breaking Barriers är ett forskningsprojekt som genom deltagarprocesser utforskar ungas inflytande i digitala och fysiska rum. Projektet undersöker om vi med hjälp av teknik kan hjälpa barn och ungdomar att bli en större del av samhällsutvecklingen. Vi vill förstå hur unga vill påverka samhället och identifiera vilka utmaningar som står i vägen för att de ska lyckas, och med hjälp av teknik försöka hitta idéer som leder till förändring.

Breaking Barriers genomförs av RISE Interactive Stockholm i samarbete med RATS Teater, Foajé X på uppdrag av Samsung. Projektet pågår mellan våren och början av hösten 2017 och avslutas med skapandet av tre verktygslådor som innehåller stöd och verktyg för dialog, självorganisering och deltagarprocesser.

 

Samarbetspartners
RISE Interactive leder forskningsprocessen och har ett löpande samarbete med Wenderfalk, som leder projektkommunikationen. RISE Interactive har i detta projekt även ett nära samarbete med två huvudpartners, Foajé X och RATS Teater. Båda huvudpartners har stor erfarenhet från projekt som involverar unga personer, har relevanta nätverk och kontakter och stödjer RISE Interactive med rekrytering och logistik genomgående i projektet.

 

Foajé X
Foajé X är ett initiativ baserat i Gävle som genom produktioner, utbildning och forskning syftar till att skapa en regional plattform och ett nationellt center för CommunityArt.

CommunityArt är en konstform som bygger på relationer mellan konstnärer och en specifik community (grupp, plats, stereotyp, kön) i det civila samhället. ComunityArt når ofta ut till den otraditionella teaterbesökaren, skapar ofta rum för möten och utveckling samt bidrar till och utvecklar det demokratiska samtalet.

Med stöd från Foajé X kommer vi att kartlägga interaktionen mellan digitala och fysiska platser för unga i Bollnäs, hur de skapar rum för involvering och påverkan och hur de upplever hinder och möjligheter.

 

RATS Teater
RATS Teater (Research, Arts & Technology for Society) gör konstnärliga digitala produktioner för att väcka dialog om de stora samtidsfrågorna. Genom produktioner på webben, i mobilen och i det offentliga rummet vill teatern verka för konstnärlig förnyelse och att sprida konst och kultur till en bredare publik i Sverige och internationellt. RATS Teater är sedan 2016 en permanent forskningsscen vid Stockholm universitet, som på ett genomgående sätt kommer involvera humanistisk och naturvetenskaplig forskning i sina konstnärliga produktioner i en sammanlänkning mellan näringsliv, offentlig verksamhet och andra aktörer i Järvaområdet.

Tillsammans med RATS teater kommer vi kartlägga och dela kunskap kring pedagogiska verktyg i digitala miljöer.

 

Aktiviteter och resultat
Under projektets gång sker parallella kartläggningar och insamlingar om ungas inflytande, digitala fotavtryck och deltagarprocesser genom workshops med unga, samtal med experter, faktasamling av tidigare gjord forskning på ämnet. Målsättningen är att skapa hjälpmedel som visar på hur vi kan stödja och ta till vara på ungas engagemang och förmåga att organisera sig för att öka deras möjligheter till inflytande.

Verktygslådor för ungas inflytande
I slutet av projektet kommer tre verktygslådor med hjälpmedel att skapas.

Del ett innehåller hjälpmedel för alla som är intresserade av att ge plats åt unga att organisera sig själva. Här finns det verktyg för att bjuda in, underlätta rättvisa och stötta delat ansvar.

Del två innehåller hjälpmedel för att hålla samtal om rätten till egna uttryck, både digitalt och fysiskt. Här finns verktyg för att skapa samverkan mellan den digitala och fysiska världen.

Del tre är för den som vill bedriva vidare forskning på liknande sätt. Att underlätta för att involvera ungdomar och de verksamheter där de är engagerade.

Forskningsbibliotek för vidare arbete
I forskningsbiblioteket samlar vi material, till exempel intervjuer, undersökningar och akademiska artiklar om ungas inflytande och deltagarprocesser.

Målet är att rapportera forskning på ett tillgängliggjort sätt. Utforska teorier och kunskapsbegrepp för att kunna stödja personer som verkar inom fältet. I forskningsbiblioteket följer vi även och beskriver exempel på goda praktiker på deltagarprocesser i ett form- och metodbibliotek. Med exempel från Breaking Barriers och ur andra deltagarprocesser.